VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ

25.11.2014 11:03


10:19 17.11.2014

Postavení ředitele ve firmě je ze všech pracovních pozic tou nejnáročnější pracovní pozicí. Ředitel obvykle nemá nad sebou nikoho, kdo by dbal jeho práv a požadavků, ale sám musí řešit příkazy a rozhodnutí majitelů, často ve vazbě na to, zda a jak je jejich uskutečnění reálné. S úkoly se pak musí umět vypořádat v rámci své pravomoci, schopností a platných předpisů.

Ředitel nemusí

Ředitel sice nemusí zvládat výkon odborných profesí lidí, kteří pod jeho vedením pracují a za které zodpovídá, ale měl by se k příslušné odbornosti co nejvíce přiblížit tak, aby mohl lépe řídit a rozhodovat. Pro ředitele je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení správně nastavený kontrolní systém, kterým sleduje, zda a jak jsou naplňovány parametry požadovaného pracovního výkonu. Kontrolní systém rovněž chrání firmu před negativními vlivy na pracovištích, jako je například drobné přikrádání a vědomé snižování pracovního výkonu. Ředitel obvykle odpovídá za výsledky hospodaření a obraz firmy. Musí chápat problematiku účetnictví a daní, která je sice obsáhlá, ale ředitel se v ní musí orientovat tak, aby mohl správně kontrolovat a rozhodovat s vědomím účetních a daňových dopadů svých rozhodnutí. Musí rozumět účetním výstupům a vyžadovat si takové podklady, které mu umožní zamezit chybám a neúmyslným či úmyslným škodám. Podobně dobře se musí orientovat v oblasti marketingu, obchodních vztazích, v oblasti komunikací atd.

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu je jednou z nejdůležitějších úloh pro výkon funkce ředitele, přičemž dílčí úkoly a odpovědnost za řízení pracovního výkonu může v rámci organizačního systému postoupit nižším manažerům a kontrolovat efektivitu procesů i jejich prostřednictvím. Má při tom k dispozici nejen zákony a vyhlášky, ale i vnitřní předpisy, které mu umožňují stabilizovat procesy a vyhodnocovat jejich efektivitu. Nastavení systému je počátkem, na který navazuje udržování pořádku, dodržování pravidel, případně jejich usměrňování v souladu s vývojem.

Vnitřní normy

Vnitřní předpisy mohou posloužit k ujednocení postupů a zamezení zbytečné kreativity zaměstnanců, pokud tato kreativita vytváří více obraz vytíženosti jedince, než skutečný přínos.
Sestavit vnitřní předpis vyžaduje nejen jasný přehled o firmě, ale i značné zkušenosti. Mnoho vnitřních předpisů, které práci spíše brzdí je spíše na škodu. Proto je třeba dobře zvážit, co a jak má být usměrňováno a následně lze sestavit jednomyslný dokument, který je dostatečně srozumitelný a jasný, odpovídá platným právním předpisům určeným příslušnou vyšší právní normou. Řízení vnitřních norem vyžaduje svůj čas a pečlivost. Ředitel je tím, kdo důsledně dbá na to, aby pravidla daná vnitřními předpisy byla dodržována a musí být v tomto případě i důsledným kontrolorem a přísným soudcem. K tomu potřebuje dostatečný přehled, schopnost reagovat na vývoj a vlastnosti, které budou jeho podřízeným imponovat natolik, že budou řediteli důvěřovat a plnit jeho smysluplné úkoly i nařízení.

Vzdělávání ředitelů

Myšlenka na přípravu projektu pro vzdělávání ředitelů vznikla v době, kdy probíhaly přednášky o novém občanském zákoníku. Na přelomu roku 2013 a 2014 byl sestaven návrh obsahové náplně. Od té doby vznikal projekt, který respektoval jednak různost potřeb, zaměření i velikostí firem. Dále se vycházelo z obecného nedostatku času ředitelů, především pro sebevzdělávání. Vznikl návrh na jednodenní komplexní kurz, zahrnující všechny oblasti řízení a na něj pak navazující jednotlivé produkty, které předmětnou oblast rozšiřují podle požadavků a potřeb ředitelů. Projekt je nastaven tak, aby se stal realizovatelným a může proto probíhat i ve firmách zájemce pod názvem  MANAGING.

Autor: J.Novotný